7 rzeczy które powinieneś wiedzieć o audycie energetycznym przedsiębiorstwa

Obowiązek sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa został wprowadzony w październiku 2016 r. wraz z wejściem w życie nowej ustawy o efektywności energetycznej. Czas na przeprowadzenie pierwszego audytu jest ograniczony dlatego już teraz warto zapoznać się z najważniejszymi kwestiami regulującymi ten temat.


1. Kto musi przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Zgodnie z zapisami ustawy każdy duży przedsiębiorca do końca września 2017 r. zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu energetycznego. Kim więc jest duży przedsiębiorca? Warunki te szczegółowo określa ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Jeśli więc przedsiębiorstwo przynajmniej w jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych:

  • zatrudniało nie mniej niż 250 osób (średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty),
  • osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży większy niż 50 milionów euro (dla 2015 r. - 213,075 mln. zł, dla 2016 r. - 221,2 mln. zł),
  • suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec roku przekroczyła 43 miliony euro (dla 2015 r. - 183,245 mln. zł, dla 2016 r. - 190,232 mln. zł),

 

to musi ono przeprowadzić audyt energetyczny.


2. Jak często należy przeprowadzać audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Aby spełnić obowiązki formalne audyt powinien zostać przeprowadzony co 4 lata.

3. Czy możliwe jest zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

Ustawa dopuszcza taką możliwość jeśli audytowane przedsiębiorstwo posiada:

  • system zarządzania energią (według normy ISO 50001),
  • system zarządzania środowiskowego zgodny z wymogami EMAS, i w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.4. Czym jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

5. Jaki jest zakres audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

Musi on zwierać szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii.

6. Co grozi za niewypełnienie obowiązku?

Każdy podmiot w terminie 30 dni od przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa powinien zawiadomić o tym fakcie Prezesa URE i załączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu. Za niewypełnienie obowiązku grozi kara do 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

7. Jakie korzyści wynikają z przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

Podstawową korzyścią jest wywiązanie się z obowiązków formalnych wprowadzonych przez nową ustawę o efektywności energetycznej, dzięki czemu przedsiębiorstwo eliminuje ryzyko otrzymania wysokiej kary. Oprócz tego otrzymuje ono szczegółowe opracowanie, w którym wskazane są przedsięwzięcia poprawiające efektywność zużycia energii, dla realizacji których w przyszłości możliwe jest pozyskanie dodatkowego wsparcia w postaci białych certyfikatów.

Adres i kontakt
Energy Partner E&P spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. gen. Henryka Dąbrowskiego nr 63, 41-500 Chorzów


DANE KONTAKTOWE
INFORMACJE DODATKOWE
NIP: 6272750238
REGON: 366867008
KRS: 0000670428
Formularz kontaktowy