OFERTA
 
 
 
 
Audyt efektywności energetycznej dla przedsięwzięć planowanych
 
System białych certyfikatów pozwala na uzyskanie bezzwrotnego wsparcia finansowego dla przedsięwzięć planowanych, w wyniku realizacji których zmniejszeniu ulegnie zużycie energii finalnej.
CZYM JEST AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
 
Audyt efektywności energetycznej to specjalistyczne opracowanie techniczne zawierające analizę zużycia energii oraz opis stanu technicznego obiektu, urządzenia lub instalacji. W audycie zawarty jest wykaz planowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Jego celem jest zdobycie informacji o możliwej do uzyskania oszczędności energii i opłacalności ekonomicznej wskazanych przedsięwzięć.

Na podstawie audytu efektywności energetycznej możliwe jest uzyskanie białych certyfikatów, z których wynikają prawa majątkowe podlegające obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii.

Zgodnie z obowiązującym prawem, nie wszystkie przedsięwzięcia można zakwalifikować jako przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej. Wykonywane audyty muszą spełnić szereg wymogów formalnych zawartych w aktach wykonawczych do ustawy, dlatego bardzo ważną kwestią jest to aby audyt efektywności energetycznej został sporządzony przez wykwalifikowanych specjalistów posiadających wysokie kompetencje techniczne oraz wiedzę z zakresu praktyk akceptowanych przez URE.
Korzyści wynikające z białych certyfikatów
 
Zgodnie z regulacjami nowej Ustawy o efektywności energetycznej wsparcie może zostać uzyskane wyłącznie dla przedsięwzięć planowanych. Należy jednak pamiętać, że prawa majątkowe podlegające obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii nadawane są białym certyfikatom dopiero po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i zawiadomieniu o tym fakcie Prezesa URE. W przypadku wykazania oszczędności energii większej niż 100 toe (tona oleju ekwiwalentnego) należy sporządzić audyt potwierdzający uzyskane efekty.
OPIS USŁUGI
 
Audyt efektywności energetycznej dla przedsięwzięć planowanych to usługa, dopasowana do potrzeb Klienta planującego inwestycję poprawiającą wykorzystanie energii w przedsiębiorstwie. W ramach niej zapewniamy kompleksową obsługę pod względem:

  • technicznym (inwentaryzacja obiektu i prognoza potencjalnych oszczędności energii dla proponowanych przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną),
  • prawnym (wypełnienie warunków formalnych wymaganych przez ustawę),
  • procesowym (koordynacja każdego etapu projektu).

Dzięki powyższej strategii Klient ma możliwość outsourcingu wszystkich zadań związanych z pozyskaniem białych certyfikatów. Prace realizowane są w 8 głównych etapach:
Ocena możliwości pozyskania wsparcia dla wytypowanych przedsięwzięć
 
Pozyskanie danych i/lub przeprowadzenie niezbędnych pomiarów
 
Opracowanie audytu efektywności energetycznej
 
Skompletowanie wymaganej dokumentacji i reprezentacja przed URE
 
Otrzymanie białych certyfikatów
 
Poinformowanie Prezesa URE o zakończeniu przedsięwzięcia i uzyskanie praw majątkowych do wydanych certyfikatów
 
Sprzedaż białych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii
 
Każdy z elementów powyższego procesu realizowany jest zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w aktach wykonawczych do ustawy, dzięki czemu Klient uzyskuje pewność otrzymania wsparcia dla planowanych przedsięwzięć.

Zapraszamy do współpracy
Adres i kontakt
Energy Partner E&P spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. gen. Henryka Dąbrowskiego nr 63, 41-500 Chorzów


DANE KONTAKTOWE
INFORMACJE DODATKOWE
NIP: 6272750238
REGON: 366867008
KRS: 0000670428
Formularz kontaktowy