OFERTA
 
 
 
 
Audyt energetyczny przedsiębiorstwa
 
Od października 2016 r. na dużych przedsiębiorstwach spoczywa obowiązek regularnego przeprowadzania audytu energetycznego. Proces ten ma celu dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii jakie mogą zostać osiągnięte w wyniku realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.
Kto jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu
 
Zgodnie z zapisami nowej ustawy o efektywności energetycznej do wypełnienia obowiązku zobowiązany jest każdy duży przedsiębiorca, którym możemy nazwać podmiot spełniający co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał nie mniej niż 250 pracowników (zatrudnionych, niezależnie od formy zatrudnienia przelicza się na pełne etaty),
  • w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnął roczny obrót netto większy niż 50 milionów euro (dla 2015 r. - 213,075 mln. zł, dla 2016 r. - 221,2 mln. zł)
  • w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec roku przekroczyła 43 miliony euro (dla 2015 r. - 183,245 mln. zł, dla 2016 r. - 190,232 mln. zł)
Należy zaznaczyć, iż audyt energetyczny przedsiębiorstwa musi zostać przeprowadzony raz na 4 lata. Z obowiązku zwolnione są podmioty, które posiadają system zarządzania energią określony w Polskiej Normie (dotyczącej systemów zarządzania energią) lub system zarządzania środowiskiem (EMAS) i w ramach nich przeprowadziły audyt energetyczny przedsiębiorstwa.
Czym jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa
 
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie, audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć, które służą poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczeniu informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. Audyt powinien zawierać przegląd zużycia energii w majątku przedsiębiorstwa, odpowiadającym za 90% całkowitego zużycia energii, a wybór proponowanych przedsięwzięć powinien być dokonany w oparciu o analizę rentowności inwestycji w jej cyklu życia.
Pozostałe obowiązki formalne
 
Każdy duży przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania Prezesa URE o przeprowadzeniu audytu energetycznego w terminie 30 dni od jego zakończenia. Pierwszy audyt należy wykonać do końca września 2017 r. a jego wyniki przechowywać w celach kontrolnych w okresie kolejnych 5 lat. Zaniechanie obowiązku będzie skutkować nałożeniem kary w wysokości do 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.
Opis usługi
 
W ramach audytu energetycznego przedsiębiorstwa dokonujemy kompleksowego przeglądu zużycia energii wskazując możliwe rozwiązania służące poprawie efektywności energetycznej. Audyt wykonany jest w oparciu o normy oraz wytyczne wskazane w Dyrektywie 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej oraz w ustawie o efektywności energetycznej i jej aktach wykonawczych.

Oprócz gwarancji terminowego wypełnienia obowiązku przedsiębiorca zyskuje wartościowe informacje, dzięki którym możliwe jest zidentyfikowanie obszarów nadmiernego zużycia energii i zredukowanie jej kosztów. Dla wskazanych w opracowaniu przedsięwzięć możliwe będzie sporządzenie audytu efektywności energetycznej w celu pozyskania dodatkowego wsparcia w postaci białych certyfikatów. Klient otrzymuje również gwarancje reprezentacji przed URE w przypadku kontroli wyników audytu. Prace realizowane są w 9 głównych etapach:

Określenie celu głównego i celów szczegółowych audytu energetycznego przedsiębiorstwa
 
Inwentaryzacja danych dotyczących zużycia energii w strukturze przedsiębiorstwa
 
Przygotowanie wstępnego raportu bilansu zużycia energii w przedsiębiorstwie
 
Określenie możliwych do zrealizowania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wraz z analizą LCCA (Life-cycle cost analysis)
 
Stworzenie opracowania wraz ze stosownymi rekomendacjami i informacjami o potencjalnych oszczędnościach energii możliwych do uzyskania
 
Zawiadomienie Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa
 
Gwarancja reprezentacji przedsiębiorcy w przypadku kontroli pracowników URE
 
Jeżeli po przeprowadzeniu audytu energetycznego przedsiębiorstwa Klient, na podstawie otrzymanych wyników podejmie decyzję o realizacji jednego ze wskazanych przedsięwzięć, to zapewniamy szybkie i korzystne wykonanie audytu efektywności energetycznej w celu pozyskania białych certyfikatów.

Zapraszamy do współpracy
Adres i kontakt
Energy Partner E&P spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. gen. Henryka Dąbrowskiego nr 63, 41-500 Chorzów


DANE KONTAKTOWE
INFORMACJE DODATKOWE
NIP: 6272750238
REGON: 366867008
KRS: 0000670428
Formularz kontaktowy